Phơi quần áo là hoạt động thường ngày của con người

Phơi quần áo là hoạt động thường ngày của con người

You may also like...